КUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU
aka Rem (импорт Япония)